แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายปั้มน้ำมันพ่อไหน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - สามแยกดอนคอกวัว หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 05/04/2024
โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) 18/07/2023
อาหารเสริม (นม) 02/02/2023
อาหารเสริม (นม) 11/01/2023
อาหารเสริม (นม) 16/11/2022
อาหารเสริม (นม) 07/11/2022
อาหารเสริม (นม) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๕ 16/08/2022
จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 03/08/2022
อาหารเสริม (นม) 28/06/2022
อาหารเสริม (นม) 09/05/2022
ปรับปรุงซ่อมแซมลานตลาดสด อบต.ดอนเตย 08/03/2022
ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย 08/03/2022
อาหารเสริม (นม) 17/02/2022
อาหารเสริม (นม) 17/02/2022
อาหารเสริม (นม) 14/02/2022
อาหารเสริม (นม) 14/02/2022
อาหารเสริม (นม) 06/01/2022
ซื้อวัสดุสำหรับการเลือกตั้งสมาชิก อบต.และนายก อบต.ดอนเตย 17/11/2021
อาหารเสริม (นม) 11/11/2021
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสี-หนองขี้เหี้ย หมู่ที่ ๘ 30/09/2021
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายปั้มน้ำมันพ่อไหน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - สามแยกดอนคอกวัว หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/05/2024
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นพ.ถ.๓๒-๐๖๐ จากสายโสกดินแดง ถึงสายนาตู้หวาง บ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก 17/09/2021
จ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 16/09/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกลาดยางหมูม้น-นาดอกไม้-เข้าบ้านดอนแฮดล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/02/2021
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายปั้มน้ำมันพ่อไหน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม - สามแยกดอนคอกวัว หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/06/2024
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
จ้างซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ๒๔๘๔ นครพนม) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
จ้างจ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมูม้น เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตย เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็เล็กบ้านโนนอุดมดี เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็เล็กบ้านโนนอุดมดี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2024
ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมห้องน้ำตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2024
ซื้อรายงานขออนุมัติจัดซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อรายงานขออนุมัติซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ - ๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมูม้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2024
ซื้อรายการขออนุมัติชื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่ใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดมดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อรายการขออนุมัติซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ซื้อ รายงานขออนุมัติจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมูม้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายดอนเตย - บ่อดาล -ดอนแฮด หมู่ที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็เล็กบ้านโนนอุดมดี เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2024
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมูม้น เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดมดี เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/06/2024
จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบประปาผิวดิน ขนาด ๓๐ เควีเอ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2024
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างจ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตย เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2023
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนอุดมดี เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายนานางทองชุน ราชม - นานายสมัย วงษา หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสามแยกถนนลูกรังสายนาแค - นานายบุญอุ้ม ทองแดง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/06/2023
จ้างจ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเตย เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างเหมาค่าประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสิงห์ทอง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่