ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหาร

นายเกิ้น วงษา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร.0801927750
นายคล้าย  เหนือพวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร.0934396615
นายสุคนธชาติ  วงษา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร.0652606344
นายวีระวัฒน์ วงษา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย
โทร.0979364588

ฝ่ายข้าราชการประจำ

นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.089-2764860
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0847993720
mungmee