สำนักปลัด

นางสาวจุฑารัตน์  วงษา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสุรชาติ  เขตนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
นายกัมปนาท  แก้วเหลา
นิติกร ปฏิบัติการ
นายวัชรินทร์  เชื้อคำเพ็ง
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นายภานุวัฒน์  วันแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสุนิษา  ลาชม
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายบุญสม พวงจันทร์
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายศิริศักดิ์  คำมุล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมปอง วงษา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายธนกฤต แพงโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางวราภรณ์  เศษเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
mungmee