Posted in ITA โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างส่วนราชการ

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

Continue Reading...
Posted in ITA โครงสร้างบุคลากร
Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม

ว่างผู้อำนวยการกองสวัสดิก…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองการศึกษา

– ว่าง –ผอ.กอ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หัวหน้าส่วนราชการ

นางนิลุบล ผาลีปลัดองค์การ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายใน

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองช่าง

นายกัปตัน วงษาผู้อำนวยการ…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กองคลัง

นางสาวนฤพร  วงษาผู้อำนวยก…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

สำนักปลัด

นางสนองรัก วงษาหัวหน้าสำน…

Continue Reading...