หัวหน้าส่วนราชการ

นางนิลุบล ผาลี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0892764860
นายณัฐวุฒิ ทีดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0847993720
นางสาวจุฑารัตน์  วงษา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 0981012474
นางสาวนฤพร  วงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
 โทร 0629232592
นายกัปตัน วงษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 0844183031
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
– ว่าง –
ผอ.กองการศึกษา
นางสาวธนวันต์  ทองน้อย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ
mungmee