กองคลัง

นางสาวนฤพร  วงษา
ผู้อำนวยการกองคลัง
– ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
– ว่าง –
นักวิชาการเงิน
นางสาวรัชวิน  ภูธรวงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
– ว่าง –
เจ้าพนักงานจัดเก็บ
น.ส.เนตรชนก ทีสุกะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
นางวลัยพร อุตรทุม
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.รุจิรา วงศ์เหง้า
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.สุดาภรณ์ มะลิวรรณ
จ้างเหมา
mungmee