กองช่าง

นายกัปตัน วงษา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวุฒิพงษ์ บาลนาคม
นายช่างโยธา
นางสาวสรารัตน์ วรรณทุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ
นายสำราญ คอนมุงคุณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชนะชัย แก้วเกษ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเอนก ทะสา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปิยะพงษ์ บุราณเคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
mungmee