กองสวัสดิการสังคม

ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายอนุพงษ์  การภัคดี
นักพัฒนาชุมชน
นายสมควร  แก้วฝ่าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวรัตนาภรณ์ วงษา
จ้างเหมาบริการ
mungmee