กิจกรรมและโครงการต่างๆ

คณะผู้บริหาร ขาราชการ พนักงาน และประชาชน รวมดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

อ่านต่อ »

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย กำหนดพื้นที่ราชการในความรับผิดชอบ เป็นเขตปลอดบุหรี่ เช่น สำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ในวัน ที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

อ่านต่อ »

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

อ่านต่อ »

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย

อ่านต่อ »

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง จากหน่วยบริการ

อ่านต่อ »