กองการศึกษา

– ว่าง –
ผอ.กองการศึกษา
นางสาวนิภาพร พันธุโคตร
นักวิชาการศึกษา
นางสาววธิดา บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางดวงใจ แพงโสภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขันทอง ชานุชิต
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายคณิต ภูอาบทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประเสริฐ วงษา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศรีพระจันทร์ เขืองเชียงขวาง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสมตรา ใชยทา
ครูผู้ดูแลเด็ก
mungmee