Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เเจ้งเบาะเเส

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์
Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ เพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการประชาชนรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการดำเนินการสอบสวนไกล่เกลี่ยและคันค้านการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดินโดยผู้คัดค้านอ้างหลักฐาน ส.ป.ก.4-01

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว

รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี 2566 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

รายงานประจำปี 2566 กองงาน…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗

Continue Reading...