Posted in ITA การขับเคลื่อนจริยธรรม กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ITA การขับเคลื่อนจริยธรรม

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in ITA การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม

Continue Reading...
Posted in ITA การขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม do’s & don’ts

Continue Reading...