องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตยร่วมกับปศุสัตว์อำเภอนาทม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโครงพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2567 ระว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567

mungmee