วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง จากหน่วยบริการ

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย( สปสช.)และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้อื่นที่มีภาวะพึงพิง (LTC) ได้ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับหน่วยงานหรือกลุ่มประชาชนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณและพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ/ผู้มีภาวะพึ่งพิง จากหน่วยบริการ

Admin New